Skip to content

Owners and partners

Together with our owners and partners we will produce and deliver clean renewable energy. We will offer public and private enterprises Power Purchase Agreements (PPA), and accellerate the shift to green energy.

Østfold Energi produces and develops clean and renewable energy to a world that needs it. The values we create return to the community: to the inhabitants of the Østfold community and Viken – and to the local communities where we have power production.

If Norway is to achieve the goal of becoming the world’s first fully electric society, there’s a demand for more renewable energy. As a power producer, it is out social mission to contribute to this change.

Solar energy will as such be an important focus area for Østfold Energi in the future.

ostfoldenergi.no

Akershus Energi is a power company that is fully owned by the Viken county. The company’s core business is production and trade with renewable energy, as well as investments in green infrastructure.

With almost 100 years as producer of renewable energi, the company has a good basis for finding solutions to meet tomorrow’s challenges. Akershus Energi started as – and still is – an energy company that produces clean, renewable energy from hydropower.

Today, the company is a much broader composite energy company that, in addition to hydropower, operates with bioenergy, district heating, district cooling, solar, wind and hydrogen.

akershusenergi.no

Valinor is a Norwegian family-owned investment company with solid experience in building successful companies. Through carefully selected investments and active ownership, we have built up a portfolio with great potential in renewable energy, infrastructure and aquaculture.

Our investments are uncompromisingly aimed at sustainable solutions to promote growth and synergies. Together, our activities are a commitment to a tomorrow we all want to wake up to.

valinor.no

EX3 Energy Sweden AB

EX3 Energy Sweden AB is the owner company behind Swede Energy Power Solutions AB, which is a Swedish solar power developer that has been delivering sustainable energy systems since 1988.

For the past four years, the company has focused exclusively on solar energy, and today offers turnkey facilities to industry and business customers. The company is part of listed Soltech.

swedeenergy.se

MyPower AS

Mypower AS was founded in 2017 by a team of experienced solar power enthusiasts with the ambition to bring more clean solar electricity to the grid.

The company is currently the majority shareholder of Solgrid AS. Mypower is also the main owner of Switchr AS, the digital platform where everyone can own solar panels in large scale solar power plants.

Østfold Energi produserer og utvikler fornybar energi fra vann, vind og fjernvarme. Selskapet er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune – og verdiene selskapet skaper går tilbake til fellesskapet.

Østfold Energi har bygget sterke prosjekt-utviklingsmiljøer innen vind og småskala vannkraft og driver i dag forretningsutvikling på flere områder.

Dersom Norge skal nå målet om å bli verdens første fullelektriske samfunn, kommer vi til
å trenge mer fornybar energi.

Som kraftprodusent er det et samfunnsoppdrag å bidra til denne omstillingen. Solenergi blir derfor et satsingsområde for Østfold Energi fremover.

ostfoldenergi.no

Akershus Energi AS er et energiselskap som eies 100% av Viken fylke. Selskapets kjernevirksomhet er produksjon og handel med fornybar energi, samt investeringer i grønn infrastruktur.

Med snart 100 år som produsent av fornybar energi, har selskapet et godt grunnlag for å finne løsninger for å møte morgendagens utfordringer. Akershus Energi startet som –
og er fortsatt – et energiselskap som produserer ren, fornybar energi fra vannkraft.

I dag er selskapet et mye bredere sammensatt energiselskap som i tillegg til vannkraft driver med bioenergi, fjernvarme, fjernkjøling, sol, vind og hydrogen.

akershusenergi.no

Valinor er et norsk familieeid investeringsselskap som har håndfast erfaring med å bygge suksessrike bedrifter. Gjennom nøye utvalgte investeringer og aktivt eierskap har vi opparbeidet en portefølje med stort potensial innen fornybar energi, infrastruktur og havbruk.

Investeringene våre retter seg kompromissløst mot bærekraftige løsninger for å fremme vekst og synergier. Til sammen utgjør aktivitetene våre en satsing mot en morgendag vi alle ønsker å våkne opp til.

valinor.no

Swede Energy Power Solutions Holding AB er eierselskapet bak Swede Energy Power Solutions AB, som er en svensk solkraftutbygger som siden 1988 har levert bærekraftige energisystemer. De siste fire årene har selskapet satset utelukkende på solenergi, og tilbyr i dag nøkkelferdige anlegg til industri og næringslivskunder. Selskapet
er en del av børsnoterte Soltech.

swedeenergy.se

MyPower AS

Mypower AS ble grunnlagt i 2017 av et team av erfarne solenergientusiaster med ambisjon om å bringe mer ren solenergi til nettet.

Selskapet er i dag majoritetsaksjonær i Solgrid AS. Mypower er også hovedeier av Switchr AS, den digitale plattformen der alle kan eie solcellepaneler i storskala solkraftverk.

Snakk med meg om solkraft

Kristin Melsnes
CEO
Kristin@solgrid.no
+47 952 95 342